ผลิตภัณฑ์

aSchoolPro
ระบบบริหารโรงเรียนสอนพิเศษ
– สมัครเรียนผ่านธนาคาร, สมัครที่โรงเรียน, หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
– ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือชำระเงินที่โรงเรียน
– เก็บประวัตินักเรียน, ประวัติการสมัครเรียน, และประวัติการชำระเงิน
– ยกเลิกการสมัครเรียน, ย้ายรอบไปเรียนรอบอื่น, หรือโอนชื่อให้นักเรียนคนอื่น

รอบสด และรอบ DVD
– จัดห้องเรียน และจัดที่นั่ง
– จองเวลาเรียนชดเชยกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

เรียนกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
– จองเวลาเรียนกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

ระบบออนไลน์
– สมัครเรียน
– ดาวน์โหลดเอกสารการเรียน
– ดูวีดิโอเสริม
– ดูคะแนนสอบ
– จองเวลาเรียนกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
– ดูปฏิทินการจองเวลาเรียน
– ดูประวัติการเรียน

aScorePro
ระบบตรวจข้อสอบด้วยเครื่องสแกนกระดาษคำตอบ
– ตรวจข้อสอบจากกระดาษคำตอบที่ระบายตัวเลือกด้วยดินสอ หรือปากกา
– คำนวณค่าทางสถิติ
– ดูคะแนนสอบผ่านระบบออนไลน์
OnDemandPlayer
เรียนกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
– เรียนชดเชยเฉพาะที่ขาดเรียน หรือเรียนกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวทั้งหมด
– จองเวลาเรียนกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์
– กำหนดระยะเวลาที่สามารถจองเวลาเรียนได้
– กำหนดระยะเวลาที่สามารถเรียนได้
– เรียนภายในระยะเวลาที่จอง
– ดูประวัติการเรียนผ่านระบบออนไลน์

ทำข้อสอบกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
– ทำข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด
– คำนวณค่าทางสถิติ
– ดูคะแนนสอบผ่านระบบออนไลน์